Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

                 I.          De organisatie: Awacon/Be The Change Movement Nederland.

               II.          De deelnemer: het individu dat deelneemt aan een individuele workshop waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld bij de organisatie.

              III.          De opdrachtgever: het individu dat een opdracht indient bij de organisatie voor een in company-workshop.

1.2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot trainingen en workshops te verzorgen door de organisatie ten behoeve van enige opdrachtgever of deelnemer. Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de organisatie en derden waarop de organisatie deze van toepassing heeft verklaard.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen. Voor Corona gerelateerde afwijkingen op de algemene voorwaarden zie punt 12.

1.4. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de organisatie schriftelijk zijn aanvaard.

1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De organisatie en opdrachtgever dan wel deelnemer zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Soorten trainingen en cursussen

De organisatie organiseert diverse workshops en trainingen. Deze trainingen kunnen worden onderverdeeld in company-workshops, zijnde workshops in opdracht van een opdrachtgever, waarbij de deelnemers over het algemeen werkzaam zijn bij de opdrachtgever; individuele workshops, waarbij de workshop wordt geïnitieerd door de organisatie, al dan niet in samenwerking met anderen, en waarbij de deelnemers zich individueel aanmelden bij de organisatie. Individuele workshops kunnen offline dan wel online aangeboden worden.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes voor company-workshops zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3. Voor company-workshops geldt dat heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, voor rekening komen van de opdrachtgever. Deze kosten zijn niet in de prijs verdisconteerd.

3.4. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten of andere opdrachtgevers.

3.5. Het bedrag voor de workshops is zoals vermeld op de website www.thebethechangemovement.nl en is inclusief btw tenzij anders vermeld.

3.6. De organisatie is gerechtigd om de inhoud van in company-workshops aan te passen, indien zij van mening is dat de workshop onvoldoende beantwoordt aan de wensen of verwachtingen van de deelnemers. Indien de wijziging van of aanvulling van de workshop financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de organisatie de opdrachtgever hierover indien mogelijk tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de organisatie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst met betrekking tot een company-workshop kan slechts op drie manieren tot stand komen, te weten door:

                            I.          volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn;

                           II.          een opdrachtbevestiging van de organisatie; en door:

                         III.          de aanvang met haar dienstverlening door de organisatie zonder dat de opdrachtgever onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan bezwaar maakt hiertegen.

4.2. Een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een individuele workshop komt tot stand na inschrijving en bevestiging van deelname door de organisatie. De inschrijving en overeenkomst zijn definitief na verzending van een bevestiging per email en het betalen van de bijgevoegde factuur door deelnemer. Indien sprake is van een betalingsregeling, is de overeenkomst definitief na betaling van de eerste deelfactuur.

5. Annuleren door deelnemer of opdrachtgever

De deelnemer of opdrachtgever heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Dit moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Bij annulering tot 90 dagen voor de eerste workshopdag zal het volledige deelnemersgeld worden geretourneerd exclusief € 99,- administratiekosten. Bij annulering tussen 90-30 dagen voor de eerste workshopdag wordt vijftig procent (50%) van het deelnemersgeld in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30-14 dagen voor de eerste workshopdag wordt tachtig procent (80%) van het deelnemersgeld in rekening gebracht.  Wanneer binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste workshopdag wordt geannuleerd, is het volledige deelnemersgeld verschuldigd. De annuleringsregeling vervalt indien de inschrijvende deelnemer voor de aanvangsdatum zijn eigen deelname door een andere deelnemer vervangt. Gedurende de workshop is geen vervanging mogelijk.

Voor de Why Have You Come to Earth workshop gelden administratiekosten van € 250,- welke geïncludeerd zijn in het totaalbedrag. Bij annulering tot 90 dagen, geldt dat het volledige deelnemersgeld worden geretourneerd exclusief deze administratiekosten a € 250,- . Verder gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden bij annulering door deelnemer.

Speciale voorwaarden zijn van toepassing op punt 5 in de Corona-periode geldend vanaf maart 2020. Zie hiervoor punt 12.

6. Annuleren door de organisatie

De organisatie behoudt zich het recht voor om een (of meerdere) workshop(s) uit te stellen of te annuleren indien er sprake is van overmacht (inclusief maar niet beperkt tot ziekte of afmelding door derden zoals bijvoorbeeld eigenaars van de gehuurde ruimte). De organisatie zal zijn uiterste best doen een passend alternatief aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is restitueert de organisatie het verschuldigde bedrag.

Speciale voorwaarden zijn van toepassing op punt 6 in de Corona-periode geldend vanaf maart 2020. Zie hiervoor punt 12.

7. Factuur

7.1. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Met het betalen van de factuur verklaart de deelnemer of opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden. Indien aanmelding binnen veertien dagen voor aanvang van de eerste workshopdag plaatsvindt, dient het bedrag uiterlijk bij aanvang van de eerste workshopdag op de rekening te staan van de organisatie. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde gelden voor rekening van de deelnemer.

7.2. Betaling kan door middel van een aanvraag voor directe bankoverschrijving.

8. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot een workshop, kan de deelnemer of opdrachtgever zich schriftelijk wenden tot de organisatie. Dit dient binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de workshop te worden gemeld aan de organisatie. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de organisatie in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, heeft de organisatie de keuze om ofwel een vervangende workshop aan te bieden ofwel de geleden schade naar verhouding te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, in materiële, fysieke of emotionele zin, ontstaan in verband met of als gevolg van een workshop. Hoewel de organisatie elke workshop met de grootst mogelijke zorg samenstelt, kan aan de inhoud van deze workshop geen rechten worden ontleend.

10. Rechten

Be The Change, Challenge Day, Notice/Choose/Act, Over de Streep en overige inhoud van de betreffende workshops, cursussen en trainingen zijn intellectueel eigendom van Challenge Day USA & Challenge Day Associates USA en als dusdanig beschermd onder het Amerikaans recht. Overeenkomsten tussen de organisatie en deelnemer of opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands Recht. Het workshopmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemers van de workshop tenzij anders aangegeven. Het materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van de organisatie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht met als doel financieel gewin.

11. Privacy statement

De organisatie respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met de geldende privacywetgeving te verwerken. De organisatie legt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en deelnemers na afloop van een cursus, workshop of training, zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer, vast in een gegevensbestand. Persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en de administratie hiervan. Ook kan het mailadres worden toegevoegd aan een bestand ter verspreiding van eigen nieuwsbrieven waarbij ontvangers duidelijk wordt gemaakt zich te kunnen afmelden. De organisatie zal persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend e-mailadressen, bankrekeningnummers) nooit zonder toestemming uitwisselen met derden.

12. Addendum Corona periode vanaf maart 2020

Vanaf 01 maart 2020 geldt een addendum op bovenstaande algemene voorwaarden in verband met het Corona virus. Voor deelnemers die reeds hun deelname voor de Why Have You Come to Earth workshop in 2020 (mei 2020 in Nederland, dan wel augustus 2020 in Amerika) bevestigt hebben zien worden door de organisatie en de bijbehorende factuur dan wel eerste deel factuur betaald hebben, geldt dat zij bij verplaatsing van de workshopdata allen de mogelijkheid krijgen een individuele regeling, mondeling dan wel schriftelijk, overeen te komen met de organisatie. Hierin dienen zij aan te geven wel of niet deel te nemen aan de workshop op de vervangende datum (november 2020 in Nederland). Indien de deelnemer niet wenst deel te nemen, kan de deelnemer kiezen voor een voucher. Over de deelname en eventuele vergoeding dan wel het krijgen van een voucher, worden individuele afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vervolgens bindend. Dit in verband met de Corona periode. Indien de Why Have You Come to Earth Workshop nogmaals dient te worden verplaatst, krijgt de deelnemer opnieuw de kans een individuele regeling aan te gaan, die dan vervolgens schriftelijk wordt vastgelegd, waarna ook deze weer bindend is.

Voor online workshops gegeven in de Corona periode vanaf maart 2020, gelden de algemene voorwaarden zoals eerder beschreven. Punt 12 is niet op online workshops van toepassing.